TOWAROZNAWSTWO_(su7lomx03dxp4sab)..jpg
gdzie jesteśmy: strona główna > O Kolegium > Historia >

Historia

Potrzebę kształcenia w obszarze towaroznawstwa, dostrzeżono w Politechnice Łódzkiej już w latach 90. Specjalność „towaroznawstwo włókiennicze” na ówczesnym Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej pojawiła się po raz pierwszy w programie studiów z 1997 roku. Specjalność tą  ukończyło na poziomie magisterskim ponad 50 studentów.
W odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku oraz profil wydziału Uchwałą  Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 listopada 2000 roku zmieniono nazwę Wydziału Włókienniczego na Inżynierii i Marketingu Tekstyliów. Nowa nazwa funkcjonować zaczęła od 1 stycznia 2001 roku. Zmiana nazwy Wydziału pociągnęła za sobą także zmiany
w programie studiów, wprowadzając w roku 2002, na jednolitych studiach inżyniersko-magisterskich, nową specjalność „towaroznawstwo i marketing tekstyliów” Specjalność ta  do chwili obecnej cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas ukończyło ją na poziomie magisterskim około 90 studentów. W związku z jej obiecującym rozwojem oraz faktem, iż do roku 2010 w regionie łódzkim brak było ośrodków kompleksowo kształcących kadry w tak ważnym dla konsumentów obszarze wiedzy jakim jest towaroznawstwo, pojawił się pomysł podjęcia szerszej inicjatywy.
Dlatego w styczniu 2010 roku grupa pracowników rekrutujących się z czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Chemicznego, Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania przystąpiła do opracowania nowego programu studiów
z zakresu towaroznawstwa. Intencją twórców programu było przygotowanie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu oceny jakości towarów z punktu widzenia interakcji człowiek- produkt.
Kolegium Towaroznawstwa jako międzywydziałową jednostkę organizacyjną powołano do życia na mocy uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 3 listopada 2010 roku. Dyrektorem Kolegium została prof. dr hab. Izabella Krucińska, kierownik Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej. Pierwsza immatrykulacja studentów w Kolegium Towaroznawstwa odbyła się w końcu września 2011 roku.
Wydaje się, iż Politechnika Łódzka jest uczelnią wyjątkowo predysponowaną
do kształcenia absolwentów w tym zakresie ze względu na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę z zakresu technologii żywności, technologii włókienniczych, technologii biomateriałów, technologii produktów chemicznych
i farmaceutycznych oraz specjalistów z zakresu zarzadzania jakością jak również bogato wyposażone laboratoria. Aparatura badawcza z której korzystać mogą studenci oraz pracownicy naukowi Kolegium Towaroznawstwa to często urządzenia unikatowe na skalę krajową a  niejednokrotnie także europejską.

Idea stworzenia oraz realizacji programu towaroznawstwa we współpracy czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej doskonale wpisuje się w interdyscyplinarny charakter towaroznawstwa, które łączy elementy nauk ekonomicznych, przyrodniczo-technicznych
 i społecznych. Każdy z Wydziałów tworzących Kolegium poprzez swoją historię, doświadczenie oraz posiadane zaplecze naukowo- badawcze wnosi niepowtarzalną wartość, co sprawia, że Kolegium jako całość charakteryzuje się tak ważną dla towaroznawstwa interdyscyplinarnością. Poniżej zaprezentowana zostanie krótka charakterystyka każdego z Wydziałów tworzących Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej.